LONG TUYỀN KIẾM

DRAGON SPRING SWORD

Long Tuyền Kiếm, còn được gọi là Long Vực Kiếm, bắt đầu vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, cách nay hơn 2.600 năm, thuộc Trung Quốc cổ đại, tương trưng cho Đức Tin tốt và chất lượng cao. Truyền thuyết cho rằng hai kiếm sĩ, Âu Di Tử và Can Tương, hợp sức rèn kiếm.

Người ta nói rằng các Âu Di Tử và Can Tương để luyện thanh kiếm này, đã đục xuyên qua các ngọn núi, khai nước phát từ các khe suối, dẫn đến lò luyện kim cho thanh kiếm bên cạnh bảy cái Hồ nước của chòm sao Bắc Đẩu, được gọi là "Thất Tinh" (Bảy Vì Sao). Sau khi thanh kiếm được thành hình, ai nhìn xuống thanh kiếm, đều có cảm giác như khi leo núi và nhìn xuống vực thẳm, bay bổng và sâu thẳm như có con rồng nằm trên. Nó được gọi là "Long Uyên" (Vực Rồng). Do đó đặt tên thanh gươm này là "Thất Tinh Long Uyên", gọi tắt là Long Uyên Kiếm".

Nhà Đường, vì tránh phạm úy Đường Cao Tổ Lý Uyên, nên thay đổi từ "Long Uyên" qua từ Tuyền (Suối) , "Thất Tinh Long Tuyền", gọi là "Long Tuyền" Kiếm.

Longquan sword, also known as Longyuan sword, began in the Spring and Autumn Warring States period, more than 2,600 years ago, is the ancient Chinese sword, the sword of good faith and high-quality. Legend has it that the two swordsmen, Ou Ye zi and Gan Zang, cooperated to cast the sword.

It is said that Ou Ye zi and Gan Zang chiselled through the mountains, released the mountain stream water, leading to the sword casting furnace next to the seven pools of the North Pole Seven-Star ring, that is known as "Seven Stars". After the sword has been made, if one looks down the sword, they feel as if climbing the mountain and looking down into the abyss, that is so ethereal and deep that there seems to be dragons lying on. It is called "Dragon Abyss Sword". Therefore named this sword "Seven-Star Dragon Abyss", or "Dragon Abyss Sword" for short.

During the Tang Dynasty, because of avoiding the taboo word Li Yuan Tang Gao Zu,  the word "yuan" was changed to "quan" word, "Seven-Star Dragon Spring", or  "Dragon Spring Sword" for short.