CÁCH THỜ PHƯỢNG, HÀNH LỄ VÀ SỰ ĂN Ở CỦA MỘT TÍN DỒ P.G.H.H.

THỜ-PHƯỢNG

Từ trước đến nay, các chùa chiền đã tạo quá nhiều hình tượng. Đành rằng vì tôn kính đấng Từ-Bi mới làm ra thờ-phượng Ngài, nhưng cũng có kẻ lợi dụng để thủ lợi. Bây giờ chúng ta không nên tạo thêm nữa. Làm thế chúng ta không có ý hủy-báng sự phượng thờ của các chùa-chiền. Cách thờ phượng ấy tùy theo điều-kiện các sư mà chúng ta cũng có thể sùng-ngưỡng đặng. Nhưng riêng về cư-sĩ ở nhà không nên tạo thêm nữa; nên thờ đơngiản cho lòng tin-tưởng trở lại tâm hồn hơn ở vào sự hào nhoáng bề ngoài. Từ trước chúng ta thờ trần điều là di-tích của Đức Phật Thầy Tây-An để lại. Nhưng gần đây có nhiều kẻ thờ trần điều tự xưng cùng tông-phái với chúng ta, làm sái phép, sái với tôn-chỉ của Đức Phật, nên toàn-thể trong Đạo đổi lại màu dà. Lại nữa, từ trước đến giờ các sư dùng màu dà để biểu-hiện cho sự thoát tục của mình, và màu ấy là sự kết hợp của tất cả các màu sắc khác, nên có thể tượng trưng cho sự hòa-hiệp của nhân-loại không phân biệt chủng tộc và cá-nhân. Vì vậy chúng ta dùng nó trong chỗ thờ- phượng để tiêu-biểu cho tinh-thần vô thượng của nhà Phật.

Nếu trong nhà chật, nội bàn Thông-Thiên với một lư hương không cũng được, bởi vì sự tu hành cốt ở chỗ trau tâm trỉa tánh hơn là do sự lễ-bái ở ngoài. Còn người nào có cốt Phật trong nhà để vậy cũng đặng. Hình tượng bằng giấy không nên chừa lại và phải đốt đi. Kẻ nào phải ở chung đậu với người khác không có tu hiền hay không cùng một Đạo với mình hoặc nhà cửa nhỏ hẹp quá không có chỗ phượng thờ, thì đến giờ cúng kiếng chỉ vái thầm và niệm Phật trong tâm cũng đặng. Hình-tượng bằng giấy không nên chừa lại và phải đốt đi. Kẻ nào phải ở chung đậu với người khác không có tu hiền hay không cùng một Ðạo với mình hoặc nhà cửa nhỏ hẹp quá không có chỗ phượng-thờ, thì đến giờ cúng kiếng chỉ vái thầm và niệm Phật trong tâm cũng đặng.

Về cách cúng Phật, chỉ nên cúng nước lạnh, bông hoa và nhang thôi. Nước lạnh tiêu-biểu cho sự trong sạch, bông hoa tiêu biểu cho sự tinh khiết, còn nhang, dùng đặng bán mùi uế-trược. Ngoài ra chẳng nên cúng một món gì khác cả. Bàn thờ ông bà cúng món chi cũng đặng.

Ngoài sự thờ Phật, tổ-tiên, ông bà, cha mẹ và những vị anh hùng của đất nước, không nên thờ vị tà thần nào khác mà mình không rõ căn-tích.

RELIGIOUS RITES AND SOCIAL PRACTICES BY A HOA HAO BUDDHIST

RITUAL SET UP

Up to date, pagodas have created so many imageries and statues. Even though people who revere Buddha have made these to worship Him, some have taken advantage of it. Now we ought not to create more of them. So doing does not mean we intend to demean pagodas’ worships. It depends on the conditions of votaries that we can uphold these worships. However, as for home practicers, they ought not to obtain more of them; take to simple worships so that you focus on your minds rather than ostentatious appearances. In the past, we have worshipped the red canvas as a relic of Lord Master Buddha of the Western Peace. But recently, many worshippers of the red canvas have called themselves sharing the same school like ours, doing the wrong thing against the Blessed One’s tenets; thus, all our believers changed to chocolate brown.

Moreover, votaries have hitherto used chocolate brown to express their self-discipline. This color combines all other colors, thus representing human harmony regardless of race and different backgrounds. Therefore, we use it at the place of worship to epitomize the magnanimity of Buddhism.

The Celestial altar with an urn will suffice if the abode is narrow inside because practice is inherent in self-cultivation rather than apparent worship. If Buddha statues have already existed in the house, it is acceptable to keep them. However, those paper statues ought not to be held and must be burnt. Those who share accommodation with others who do not practice like us or share the same faith can pray in silence and recite Amita in mind.

As an offering to Buddha, it is advisable to use only freshwater, flowers, and incenses. Freshwater stands for cleanliness, flowers for purity, and deodorant incense. Besides, nothing else needs to be offered. On the Ancestral altar, any offering is acceptable.

Except for Buddha, ancestors, parents, and the heroes and heroines of the country, it is not acceptable to worship any heretic deity whose origin you do not know.

unsplash