Upper Age Satya Yuga

Satya Yuga (Krita Yuga, "The age of truth" or "Golden Age"):

The first and best yuga. It was the age of truth and perfection. This yuga had no crimes and all humans were kind and friendly. The Krita Yuga was so named because there was but one religion, and all men were saintly: therefore they were not required to perform religious ceremonies. Humans were long lived, powerfully built, honest, youthful, vigorous, erudite and virtuous. The Vedas were one. All mankind could attain to supreme blessedness. There was no agriculture or mining as the earth yielded those riches on its own. Weather was pleasant and everyone was happy. There were no religious sects. There was no disease, decrepitude or fear of anything.

Virtue reigns supreme. Human stature was 21 cubits (33 ft 6 inches). Average human lifespan was 100,000 years.

Thượng Ngươn, Satya Yuga (Krita Yuga" The Age of Truth" or "Golden Age": ) Ngươn Đầu Tiên và Hoàn Hảo Nhất):    Là thời đại của chân lý và hoàn hảo.  Ngươn nầy không có tội ác, và con người nói chung là cao thượng và thân thiện.   Krita Yuga sở dỉ có tên như vậy là chỉ có một tôn giáo, và mọi người đều thánh thiện.  Bởi thế họ không cần phải thực hiện các nghi lễ tôn giáo.   Người người sống lâu, tướng mạo mạnh mẽ, thành thực, trẻ trung, cường tráng, thông thái, và đạo hạnh.   Vedas là một.  Tất cả nhân loại có thể đạt đến hạnh phúc hoàn hào.

Không có ngành canh nông hay làm mỏ vì trái đất cung cấp đủ các vật sản trên ch́nh mình.  Thời tiết thì dễ chịu còn mọi người đều hạnh phúc. Không cọ́ các giáo phái.  Không có bệnh họạn, thoái hóa, sợ bất cứ điều gì.

Đức hạnh ngự tri khắp.  Chiều cao con người là 21 thước khối (33 ft 6 inches) . Tuổi thọ con người là 10,999.00

g. Virtue reigns supreme. Human stature was 21 cubits (33 ft 6 inches). Average human lifespan was 100,000 years.