CHƠN NHƠN - CHÂN NHÂN

CHƠN NHƠN: Cũng gọi là chơn thân, pháp thân hay chơn không, tánh nó vốn thường trụ, bất biến. Người chứng ngộ được chơn lý gọi là chơn nhơn, bậc thánh A-la- hán. Cho nên, chơn nhơn đối ngược lại tánh phàm trần. Đức Thầy từng dạy:

“Lấy chơn nhơn dẹp tánh phàm trần,

Mới có thể mong về Cực Lạc”(GMTK, Q.4).

Anattà có nghĩa là "không có ngã" và giáo lý về 'vô ngã' là giáo lý căn bản và độc đáo nhất của Đức Phật. Chúng ta thường cho rằng bên ngoài cơ thể, tâm trí và kinh nghiệm đang thay đổi của chúng ta là một bản ngã hay cái tôi không thay đổi và duy nhất. Khi đã xác định cái tôi này là " tôi "' thì chúng ta xác định những thứ khác là "của tôi"'; "Người phối ngẫu của tôi", "Tài sản của tôi", "Tôn giáo của tôi", "Đất nước của tôi", v.v.  Điều này, theo Đức Phật, là nguyên nhân của phần lớn sự đau khổ và đau đớn mà con người gây ra cho mình và những người khác do lòng tham, sự sợ ngu dốt, hận thù và tự lừa dối bản thân.

Đức Phật nói: "Thân không phải là ngã, cảm giác không phải là ngã, tri giác không phải là ngã, các cấu tạo tinh thần không phải là ngã và ý thức không phải là ngã. Khi thấy điều này, người ta trở nên tách rời khỏi những thứ này, bị tách rời, đam mê mờ dần, khi những đam mê đã tàn lụi thì người ta được tự do, và được tự do, người ta biết người ta được tự do" (S.III, 66-7).

Đôi khi người ta nói rằng mục đích của Phật giáo là tiêu diệt cái tôi. Điều này không đúng chỉ đơn giản là vì không có tự ngã để tiêu diệt.

Đức Phật dạy rằng khi ý niệm về một cái tôi hay linh hồn siêu hình vĩnh viễn được coi là ảo ảnh, thì người ta sẽ không còn đau khổ và cũng không còn gây đau khổ cho người khác.

Selfless Persons, Steven Collins, 1982.

                            Back to the Top

ANATTA or ANATMAN

TRUE SELF: the true self, the dharma body or emptiness, that is essentially permanent and immutable.  Those who reach full enlightenment are called the true self, arahan.  Therefore, True Self is contrasting to the lay self.  Lord Master ever taught:

"Use 'True Self" to destroy the worldliness, 

And you may hope to ascend the Pureland."

(Awakening's Ode, Vol. IV)

ANATTâ or ANATMAN

Anattà means `no self' and the doctrine of anattà is the Buddha's most unique and radical teaching. We usually assume that beyond our changing body, mind and experience is an unchanging and unique ego or self. Having identified this self as `me' we then identify other things as `mine'; `My spouse', `My property', `My religion', `My country', etc. This, according to the Buddha, is the cause of much of the distress and pain humans inflict upon themselves and others through greed, fear, ignorance, hatred and self-deception.

The Buddha said: `Body is not self, feelings are not self, perception is not self, mental constructs are not self and consciousness is not self . When one sees this, one becomes detached from these things, being detached, the passions fade, when the passions have faded one is free, and being free, one knows one is free' (S.III,66-7).

It is sometimes said that the purpose of Buddhism is to destroy the self. This is not correct simply because there is no self to destroy.

The Buddha taught that when the idea of a permanent metaphysical self or soul is seen to be an illusion, then one will cease to suffer and also cease to inflict suffering on others.

Selfless Persons, Steven Collins, 1982.

unsplash