Mạnh Tông Khóc Măng

Tên là Mạnh Tông và đổi thành Mạnh Nhân để tránh chồng chéo với vua Tôn Hạo của nước Ngô, tự là Nguyên Hạo Tông, thời Tam Quốc (218-271 sau Công nguyên). Ông mồ côi khi còn nhỏ. Ông rất hiếu học và được trọng dụng trong nhiều chức vụ khác nhau dưới thời nhà Ngô.

Khi mẹ ông già và bị bệnh. Biết bà có thể hết bịnh với súp măng, ông đã cố gắng rất nhiều trong nhiều tháng để tìm thấy nó, nhưng không có kết quả vì nó không mọc ra vào giữa đông. Măng nhiều tháng nấu súp. Anh ta cảm thấy bất lực nhưng không nản chí. Như một cách cuối cùng, anh ta đi sâu vào rừng và hy vọng anh ta có thể tìm thấy một số ít măng. Khi đến ruộng tre, ông ôm lấy thân tre và khóc nức nở. Lòng hiếu thảo của anh ta phải cảm động lòng trời nên từ đất khô tự nhiên một số chồi xuất hiện. Ông mang các mục măng về nhà và chuẩn bị súp cho người mẹ. Sau khi hớp được cháo măng, bà mẹ khỏe hơn và dần dần hết bệnh.

Trên đây là một trong số những câu chuyện đáng nêu gương về lòng hiếu thảo của ông mà rất ít người đương thời của ông có thể có được. Ông không chỉ hiếu thảo mà còn chứng tỏ là một người công bộc gương mẫu cho những người dân dưới chính quyền của mình. Ông ấy đã giữ một số chức vụ quan trọng lúc sinh tiền và nổi tiếng đến nỗi nhiều người dân lấy họ của ông cho con cháu của minh. Ông được liệt trong Nhị Thập Tứ Hiếu ở Trung Quốc.

Tài Liệu Tham Khảo: https://zh.wikipedia.org/wiki/孟宗

Meng Zong Weeps Bamboo

This name is Meng Zong and changed to Meng Ren to avoid the overlapping name with the Wu state’s Lordship Sun Hao, styled Yuan Zong, during the Three Kingdom period (AD 218-271). He was an orphan while young. He was studious and held various positions under the Yu dynasty.

When his mother was getting old and often sick. Knowing she could get well with bamboo shoot soup, he tried hard for many months to find it, but to no avail as it did not grow on Winter solstice. He felt powerless but did not give up. As a last resort, he went deep into the forest and hoped he could find some. When he arrived on bamboo fields, he held bamboo trees and sobbed. His filial piety must move the Heaven so that his tears cracked the ground, and some shoots appeared. He brought them home and prepared the soup for the mother. After she took it, she got better and gradually recovered.

The above is among several outstanding stories of his filial piety which very few of his contemporary could have possessed. He was not only filial but also proved an exemplary official man to those under his administration. He held several posts during his lifetime and had become so popular that his surname was adopted by many of community members for their children. He was listed in the Twenty Four Filial Celebrities in China.

unsplash