NĂM NON

NĂM NON: Năm cái chỏm cao (vồ) trên núi Cấm (Thiên Cẩm Sơn), gồm có:

1- Vồ Bò Hong: vì khi xưa, ít người lai vãng nên giống bò hong sanh sản nhiều vô số ở tại vồ nầy. Cao 716 thước, ở về hướng Tây.

2- Vồ Đầu: phải chăng vì cái vồ đầu tiên mà người ta gặp được khi lên núi do ngã chợ Thum Chưng. Cao 584 thước ở về hướng Tây Bắc.

3- Vồ Bà hay Phnom Barech: vì ở đây có một cái điện thờ Bà Chúa Xứ. Cao 579 thước, ở về hướng Nam.

4- Vồ Ông Bướm: vì khi xưa Ông Bướm và Ông Vôi, vốn người Miên, tướng lĩnh của Cố Quản Trần Văn Thành, tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương. Sau về ẩn náu tu hành ở nơi đây và được chứng đạo.

5- Vồ Thiên Tuế hay Phnom Prapéal: Vì ở đây có nhiều cây thiên tuế. Cao 514 thước ở về hướng Đông.

(theo quyển Thất Sơn Mầu Nhiệm của Nguyễn Văn Hầu).

FIVE PEAKS

Five peaks of the Forbidden Mountain, which consist of

1. Bo Hong peak, so called because it used to be rarely visited by people, therefore soots were born in great numbers on this peak. It is 716m high, toward the West;

2. Head peak, so called perhaps because it might be the first discovered by people when they climbed the mountain via the Thum Chung market. It is 584m high, toward the North;

3. Ba or Phnom Barech peak, so called because, here, there is a Temple of Ba Chua Xu. 579m high, toward the South;

4. Buom (Butterfly) peak, so called because Mr Buom and Mr Voi, Khmer born, the generals of Reverend Co Quan Tran Van Thanh, disciples of Buu Son Ky Huong ̣(Jewel Mountains and Strange Perfume). They retired as hermits here and attained Tao enlightenment here; and

5. Thien Tue peak or Phnom Prapéal, so called because there are ‘thien tue’ trees (Cycas pectinata). 514m high toward the East.

Source: Thất Sơn Mầu Nhiệm by Nguyễn Văn Hầu (Miraculous Seven Mountains)

unsplash