TAM BÀNH: (三)Ba món phiền não (Tham, Sân, Si) như ba vị ác thần, gồm có: Bành Cư ở đầu, Bành Chất ở bụng, Bành Kiểu ở tay chơn, hay xúi người làm quấy (có chỗ giải là Bành Cư, Bành Căn và Bành Dục).

Từ điển trích dẫn

1. Theo đạo gia, chỉ ba vị ác thần họ Bành (“Bành Cứ” 彭倨, “Bành Chất” 彭質, “Bành Kiểu” 彭矯), ở đầu não, trán (khoảng giữa hai lông mày), và bụng người ta, thường xui người ta làm điều hung dữ độc ác. § Còn gọi là “tam thi” 三尸, “tam thi thần” 三尸神 hay “tam thần” 三神. Từ điển Nguyễn Quốc Hùng Tiếng nhà Phật, chỉ ba vị ác thần họ Bành, ở đầu, trán, và bụng người ta, là Bành Kiêu, Bành Cứ và Bành Chất ( có thuyết thì bảo là Bành Sư, Bành Kiển và Bành Chất ), thường xui người ta làm điều hung dữ độc ác, rồi tới ngày Canh Thân thì lên trời tâu tội của người. Do đó Tam bành chỉ sự nổi nóng hung dữ. Ta thường dùng cho đàn bà. Đoạn trường tân thanh có câu: " Mụ nghe nàng nói hay tình, bấy giờ mới nổi tam bành mụ lên".

LỤC TẶC: Sáu con giặc, tức là sáu căn: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sở dĩ gọi nó là con giặc; vì nó hay xúi giục con người đắm nhiễm theo sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, thân sướng và ý dục.

Từ điển trích dẫn

1. Sáu kẻ trộm (“tặc” 賊). Chỉ 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, thường đem lại phiền não.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng Tiếng nhà Phật chỉ sáu thứ làm hại cho việc tu hành, coi như sáu loài giặc, gồm: Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc và Pháp.

TAM BÀNH: Three kinds of negative emotion (Greed, Anger, Delusion) like the Three Devils, which consist of: Banh Cu at the head, Banh Chat at the belly, and Banh Kieu at the legs: they tend to instigate immoral acts (in other places, they are called Banh Cu, Banh Can and Banh Duc).

By Nguyen Quoc Hung's dictionary, this is a Buddhist term, meaning three devils surnamed Banh, located at head, forefront, and belly, called Banh Su, Banh Kien and Banh Chat. They often enduce one to commit aggression, cruelty and, on the day of Metal Monkey (Canh Than), they go reporting to Heaven.  Therefore, Tam Banh indicates indignation and aggressiveness. People often apply to women.  The Đoạn Trường Tân Thanh has this:  

One the old hag is done hearing her confession,

Immediately she showed her Three Kinds of Emotion."

LỤC TẶC: Six robbers, aka six sense organs: Eyes, Ear, Nose, Tongue, Body, and Thought.  The reasons to call them robbers are that they tend to instigate one to self-immerse in form, melody, fragrance, taste, comfort and fame.

Those who practice Buddhism need to strictly control these six sense organs lest they should destroy the accumulated merits of practicers once they were unleased.  An average human being tends to be susceptible to the six sense objects which always take turns or together attract them one way or the other.  A practicer must be highly aware of the temptations which challenge them every minute of their lives until they reach full enlightment or succumb to their own weakness.  Many kings and nobles have fallen because they let themselves be pulled away by one or more of these six sense objects, especially female beauty.  From these temptations, both the noble folks contract one sin after the other, such as scramble for glory and depravity.