Ồng Chưởng

ÔNG CHƯỞNG: tức Cù lao Ông Chưởng (hay rạch Ông Chưởng), thuộc tổng Định Hoà, quận Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cù lao nầy trước kia có tên là “Tiêu Mộc”. Quan Chưởng Binh Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh ( Kính ) dẹp loạn ở Chân Lạp (Miên) năm Kỷ Mão 1699 về đây đóng binh rồi thọ bịnh mất. Dân chúng địa phương ngưỡng mộ công lao của Ông nên đổi tên trên lại là Cù lao Ông Chưởng. Đây là một Cù lao dân cư đông đảo và lớn nhứt trong tỉnh An Giang, có 4 xã: Kiến An, Mỹ Hội Đông, Nhơn Mỹ và Long Kiến. Dân chúng miền Nam thường hát: “Ba phen quạ nói với diều, Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm”.

Chuong Islet

Ong Chuong:  that is Chuong Islet (or Sir Chuong rivulet), which belongs to Tong Dinh Hoa, Cho Moi district, An Giang province.   This islet used to be named "Tieu Moc".   Chuong Binh Le Thanh Hau Nguyen Huu Canh (Kinh), a mandarin, repelled the rebellion at Chan Lap (Cambodia), in the Earth Rabbit, 1699.  He set up garrison here, then he died of a natural cause.   The locals who admired his exploits changed the above name to Ong Chuong or Sir Chuong islet.   This is one of the most populous and largest islets in An Giang, which has four villages: Kien An, My Hoi Dong, Nhon My, and Long Kien.  The Southerners often sang: "

Three times the crow talked to the hawks,  Sir Chuong Islet has plenty fish and prawns."