NĂM ẤT-DẬU (1945)

HUẤN-LỊNH

Hỡi tất cả thiện-nam tín-nữ ! Ngày mà chúng ta chịu khổ dưới gót giày của người Pháp và bọn quan-lại hung-tàn đã vừa qua. Kể từ nay, Tôn-giáo của chúng ta sẽ được tự-do truyền-bá. Vậy tôi nhân cơ-hội nầy tỏ cho các người được hiểu rằng : Đạo Phật là đạo từ-bi bác-ái, dĩ đức háo sanh khoan-hồng đại-độ; tuy tình thế đổi thay chớ tấm lòng nhơn chẳng đổi. Vậy hãy coi toàn dân cũng như anh em một nhà, mong họ liên-kết với chúng ta để kiến-thiết lại quêhương cùng nền Đạo-nghĩa. Những kẻ bạo-tàn từ trước đến giờ, nay đã ăn-năn giác-ngộ thì hãy dĩ đức nhiêu-dung tội trạng của họ, để sau nầy quốc-gia định-đoạt, còn mình chỉ khuyên họ trở lại đường lành, chớ chẳng nên làm điều gì thái-quá mà động đến từ-tâm của chư Phật. Mong các người hãy tuân theo Huấn-lịnh nầy.

Sài-Gòn, ngày 2 tháng 2 Ất-Dậu (1945).

INSTRUCTION

To all valued believers, men and women! The day we suffer under the yoke of French invaders and lackey officials has just gone. From now on, our religion will be freely propagated. Thus, I take this opportunity to explain to you: Buddhism is a religion of compassion, which bases its treatment of all sentient beings on clemency; even though the world situation changed, indulgence did not. Thus, please regard the entire people as members of the same family, hoping that they will linki with us to reconstruct the country and righteousness. If erstwhile rogues have now taken penitence, let's  treat them with leniency toward their crimes, wait for the national court to hold their trial, and you only advise them to return to goodness, not to continue any more untoward act to touch the Buddhas’ mercifulness. I expect all of you to abide by this Instruction.

Saigon, on the 2nd of February 1945 (Second Party Rooster)

unsplash