Cõi Trung Ương

Cõi Trung Ương: Chỗ giữa, chỗ trung tâm. Xưa nay, hễ nơi nào có chư Phật Thánh ra đời thì nơi ấy trở thành Trung Ương Thánh Địa. Như khi xưa, Đức Phật Thích Ca xuất hiện thì tại xứ trung Ấn Độ trở thành Thánh Địa. Rồi đến thời Đức Đạt Ma Tổ Sư, Ngài thấy duyên Phật Pháp ở đây không còn thạnh hành nữa liền chuyển đến Trung Hoa thì Trung Hoa trở thành Trung Ương Thánh Địa. Trải qua sáu đời Tổ tương truyền ở Trung Hoa, 278 đến đời nhà Trần, đạo Phật nước ta bắt đầu phát triển và dẫn tới thời Đức Phật Thầy Tây An với Bửu Sơn Kỳ Hương, cho đến nay là thời Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời mở Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Diễn biến tới đây sẽ đưa nước Việt Nam ta thành cõi Trung Ương của Đạo Phật như Đức Huỳnh Giáo Chủ đã xác định: “Nước Nam Việt nhằm cõi Trung Ương, Sau sẽ có Phật Tiên tại thế”.

(Thiện Tâm: CGSGTVGL/PGHH)

Middle Zone

Middle Zone: The Place which is central. From anquity, wherever Buddhas and Saints were born, this place would be called the Sacred Site or the Middle Zone. Lord Sakyamuni appeared in India, then India became the Sacred Site. Then Lama the Patriarch who saw Buddhism in India losing its influence here, migrated to China which, in turn, became the Middle Sacred Site. Having gone through the succeeding Six Patriarches in China, from the year of 278 AD  to the Chen dynasty in Vietnam, Buddhism grew stronger everyday here.  In the nineteenth century, Lord Patriarch Buddha of the Western Peace was born and founded the Jewel Mountains and Strange Perfume, then Lord Master Huynh, with Hoa Hao Buddhism (Harmony Buddhism), as a continuum of the tradition. All such phases have in succession taken place which ends up in Vietnam as the country host of this biblical change:

“Nam Viet falls on the Middle Zone,

The place where Buddhas and Saints descend.

(Thien Tam: Notes on Oracles and Poem Collection/Hoahao Buddhism)

unsplash