THIÊN LY CA 

 

HEAVENLY REASON

 

Verses  301 - 323

Người hung cứ mãi chống kình với ta.

Theo học cổ nôm-na ít tiếng,

Làm nhiều điều xao-xuyến nhơn tâm.

Chữ nhu ta học âm-thầm,

Ai là người trí rán tầm cho ra.

Để đến lúc phong-ba biến-chuyển,

Cảnh hồng-trần tợ biển mênh-mông.

Mới là sợ chết ước-mong,

Mà không ai cứu bởi lòng ác-gian.

(310) Tiếng đờn hò liếu cống-xang, 

Đêm khuya khuyên-nhủ khắp tràng chúng-sanh.

Chốn Phật-cảnh vắng tanh kẻ tới,

Ta ra đời nên mới đổi thay.

Bởi vì lời lẽ thẳng ngay,

Cho nên chúng nó ghét bài phú thi.

Thấy tăng-chúng sầu bi dạ mỗ,

Kệ khuyên trần nước đổ lá môn.

Khắp cùng làng xóm hương thôn,

Vì khôn quá thế nên tồn lại ngu.

(320) Dạy đạo-đức người tu rạng lý, 

Mong cho người hữu chí làm theo.

Không làm thì ắt mang eo,

Làm xong vượt khỏi qua đèo chông-gai. (323)

H.H. tháng 7 năm Kỷ-Mão.

While the bad ever try to be my contestant.

Some who learn old literature superficially,

Yet do things to cause mortals’ anxiety.

I learn soft power in silence,

Whoever is intellectual should probe its essence.

So, when the cataclysm begins,

The world will be immense like an ocean.

Then those who fear death hope for deliverance,

But no help is tended for their decadence.

(310) The stringed music chants lieu cong xang, 

By late night, I exhort the living from all over.

Buddhist sites are absent of pilgrims,

That's why I descend to improve their gleam.

My words are straightforward,

Therefore, my poems are loathed.

The votaries leave me with heartache,

My exhortation is like water off a duck’s back

Across the villages around the country,

Those who look overly smart turn out to be silly.

(320) I ensure the practicers obtain insight, 

I expect the devotees to follow through.

(322) If not, they must bear the woe,

The accomplisher will have crossed rough passes. 

H.H. the July of the Earth Rabbit Year

NƯỚC ĐỔ LÁ MÔN: thành ngữ Lá môn không đọng được nước; ngb. nghe rồi quên rồi, không cần nhớ để thực hành: "Kệ khuyên trần nước đổ lá môn"(ĐT.). (Tự Điển PGHH Phổ Thông Văn Thế Vĩnh)

Tiếng bình dân tương đương là "nước đổ đầu vịt" vì lông vịt có chất dầu làm cho nước không đọng lại trên mình nó va ̀ rơi hẳn xuống đất.  Yă nói những người cứg đầu khó dạy bảo. 


Trong trường hợp này Đức Thầy than lời dạy của ngài không có hiệu quả đối với nhiều chúng sanh  vì phần lớn tâm còn mê si, chìôm đắm trong duc vọng, tham liếng cõi trần.


WATER OFF A DUCK'S BACK: (proverb) The feathers on a duck's back are covered with an oily substance which stops them absorbing water so that it flows straight off them. Figuratively, any criticism does not have any effect on the target person or group as if water poured on a duck's oily feather fell through. 

In Vietnamese, literally translated,'like water off an anthurium andraeanum' (̣Open Wikipedioia), a plant with smooth leaves to which any drop of water hardly clings.Lord Master, in this sense, shows that the sentient beings are too immersed in material pursuits to listen to his teachings.


unsplash