Khùng Điên

Sở dĩ Ngài đề bút hiệu Điên Khùng là có hai lý do đặc biệt:

1/- Vì muốn đánh lạc hướng người Pháp, để họ thấy Ngài là một ông Đạo: điên điên, khùng khùng, có tánh cách nửa hư nửa thật, chữa bịnh hơi giống các phù thủy, nên lúc đầu Pháp coi thường Ngài, để Ngài yên tâm sáng tác Sấm Giảng hoàn thành công tác khai Đạo.

2/- Vì muốn đối nghịch lại với những người ra đời hay xưng mình là khôn lanh, nhưng cái khôn lanh ấy chỉ để lừa dân thủ lợi. Còn Ngài Điên mà biết thương dân mến nước, biết đem đạo mầu cứu vớt sanh linh. Và: “Khùng huyền cơ Khùng Đạo Thích Ca”

Mad and Crazy

Lord Master and disciples call themselves Mad and Crazy for several reasons:

1/-His Lordship intended to divert the French intelligence agency's attention away from His proselyting activities so that they would think that He was a mere Moralist who looks eccentric,  

Sở dĩ Ngài đề bút hiệu Điên Khùng là có hai lý do đặc biệt:

1/- Vì muốn đánh lạc hướng người Pháp, để họ thấy Ngài là một ông Đạo: điên điên, khùng khùng, có tánh cách nửa hư nửa thật, chữa bịnh hơi giống các phù thủy, nên lúc đầu Pháp coi thường Ngài, để Ngài yên tâm sáng tác Sấm Giảng hoàn thành công tác khai Đạo.

2/- Vì muốn đối nghịch lại với những người ra đời hay xưng mình là khôn lanh, nhưng cái khôn lanh ấy chỉ để lừa dân thủ lợi. Còn Ngài Điên mà biết thương dân mến nước, biết đem đạo mầu cứu vớt sanh linh. Và: “Khùng huyền cơ Khùng Đạo Thích Ca”