Mission Statement - Prelude

On 18 May 1939, as predestined, a total catastrophe was impending. I cannot wield my supernatural power to stop the devastating wars caused by human cruelty. Still, I reflect: Born within the land of Vietnam, having immersed myself on earth wherever necessary for several years, I had transmigrated overseas to acquire profound Tao knowledge and experience. Having removed my delusion and selfishness, I relate my original background: I have spent many lives serving my country and people while growing up and residing in Vietnam. In my previous lives, when alive, I was a citizen or mandarin of Vietnam, and when I died, I remained the loyal spirit of Vietnam. In my recent lives, I was fortunate to encounter my Bright Master, who especially transferred me a Dharma training. I have been so impregnated with Buddha's grace that I obtained loving compassion. Given our country was lost and damaged as predestinated, I empathize with the mass enslavement. What a calamity for the sentient beings to suffer abject misery.

In retrospect, while I was a human immersed in worldly temptations, I defied hardship and death to salvage my people and country, let alone now I have been thoroughly enlightened, daily listening to the teachings of Buddha, roving four seas and the Fairy Land, daily enjoying a purified mind and a blissful life. Why did I not stay on with the Bodhi fruit of longevity but sneak down the Sa-ba world to suffer criticisms? With immense compassion toward the people approaching calamities, King Buddha pointed out Predestiny to establish the Long Hoa Gathering. Then distinguished practitioners will be appointed accordingly, the good-natured will be taught the Great Tao, and a fair distribution of titles will be set up to sustain Global Peace.

The Heavenly Court concluded that the whole world has been hedonistic and materialistic in this Lower Age, committing bad karma. The Law of Heaven punishes. The good people are very few, but the bad is so many; by compassion, Buddhas and Saints descend for their salvage. First, they set out to salvage them. Second, they expound predestiny, urging them to repent and do good, so the Heavenly Court may grant amnesty for them to timely attend the Long Hoa Gathering. First, they know the divine law of rewards and punishments and have the chance to hear the miraculous Dharma, initiate to their Masters, to speed up their practice for enlightenment. Second, they may become Buddhland's citizens who enjoy Peace because, at this Age, Dharma transfer was closing, the Saintly paths were obscure. The human being's mind tends to be so dark that they are vulnerable to the Demon's harassment.

I am one of these saviors. We each return where we have been Tao enlightened to support our respective peoples. By compassion and repaying those souls who, in my previous lives, have helped my self-cultivation, on18 May 1939, did I make an appearance on earth to salvage sentient beings (lunar the Earth Rabbit Year). Yet, some people who have initially known my Dharma assumed that I operated it via a medium.   They had not known that I have reincarnated since long, only to wait for the day to launch our mission.

Therefore, I adapt my methods to the levels of my male and female adherents.   irst, I teach Dharma to the devotees and help them develop their relationships with the Patriarch Buddha and Master.   Second, I use faith-healing methods to treat the less meritorious who, when they recover, should acknowledge the compassion of Holy Spirits.   What a heartrending misery among the folks! however, my kind words seem to be half-remembered, half-forgotten.   Thus, some distant inhabitants would use it as an apology, while others nearby would say they had heard too much from me.

In mid-August, the Master and I adopted the nicknames Mad and Crazy and, in writing, revealed Heaven's secrets and ensured that our message reached people far and wide so that they may repent and do good only.   Those who have not woken up will be punished and cannot blame the Holy Beings for not having forewarned them.

I am fully aware that, under French dominance, the State law is stringent.   f people love each other, they will run into trouble.   ut I reflect: in my previous lives, I had sacrificed myself for the sake of the Tao. How come, in this final life, yet I regret this lay body. Nonetheless, my earthly body will suffer a reduced ordeal due to my linear relatives' mutual protection and support.

Bac Lieu, 18 May 1942

Bài Sứ Mạng do chính tay Đức Thầy viết

Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, vì thời-cơ đã đến, lý Thiên-Đình hoạch-định, cuộc nguy-cơ thảm-họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ-linh mà cứu an tai-họa chiến-tranh tàn khốc do loài người tàn-bạo gây nên, nhưng mà thử nghỉ : Sinh trong vòng đất Việt-Nam nầy, trải qua bao kiếp trong địa-cầu lăn-lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân-hồi ở nơi hải-ngoại để thu-thập những điều đạo-học kinh-nghiệm huyền-thâm, lòng mê-si đã diệt, sự vị-kỷ đã tan mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trãi bao đời giúp nước vùa dân cũng đều mãi sinh-cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác, cũng quỉ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây, may-mắn gặp minh-sư cơ truyền Phật-Pháp, gội nhuần ân-đức Phật, lòng đã quảng-đại từ-bi, hềm vì nỗi cảnh quốc phá, gia vong, máy huyền-cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh, đồ lao, chi xiết xót thương chúng sanh vạn khổ.

Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn-lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, vong thân vị quốc, huống chi nay cơ mầu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chơn Phật nghe kinh, ngao du tứ-hải, dạo khắp Tiên-bang, cảnh an-nhàn của người liễu-đạo, muôn ngày vô sự, lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ-đề trường thọ mà còn len-lỏi xuống chốn hồng-trần, đặng chịu cảnh chê khen ? Vì lòng từ-ái chứa-chan, thương bách-tính tới hồi tai-họa. Phật-Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền chuyển lập hội Long-Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện-căn để giáo truyền Đại-Đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc Hòa-Bình cho vạn quốc chư bang.

Thiên-Tào (1)  đà xét định, khắp chúng sanh trong thế-giới trong cái buổi Hạ-Nguơn nầy, say mê vật-dục, chìm đắm trong biển lợi-danh, gây nên nghiệp-quả, luật trời đà trị tội xét kẻ thiện-căn thì ít, người tội-ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ-bi cùng các vị chơn Tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ-huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quày đầu, cải tà qui chánh thì mới mong Thiên Đình ân xá bớt tội căn để kíp đến Long-Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật Trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm mầu, kiến diện bậc Chơn-Sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái-bình, bởi đời nầy pháp-môn bế mạc, Thánh đạo trăn vu, người tâm trí tối đen, đời lắm Ma-Vương khuấy rối.

Ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liễu Đạo nơi quốc-độ nào thì cũng phải trở về quốc-độ ấy mà trợ tế nhân dân; vì thể lòng từ-bi bác-ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhơn-dân mới rõ pháp mà tưởng rằng Ta thượng xác cỡi đồng chớ có dè đâu chuyển kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế.

Nên phương pháp của Ta tùy trình-độ cơ cảm của Tín-nữ Thiện-nam, trên thì nói Phật-pháp cho kẻ có lòng mộ Đạo qui căn, gây gốc thiện-duyên cùng Thầy Tổ, dưới dùng huyền-diệu của Tiên-gia độ bịnh để cho ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ-bi của Chư Vị với Trăm Quan, thảm-thiết lê dân lầm than thống-thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên, nên kẻ xa xuôi từ-văn chẳng tới, người láng-diềng tiếng kệ nhàm tai.

Đến trung tuần tháng tám, Ta cùng Đức-Thầy mới tá hiệu Khùng Điên, mượn bút mực tiết lộ lấy Thiên-cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết hầu ăn-năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm sau đền tội cũng chẳng trách Phật Tiên không chỉ bảo.

Vẫn biết đời Lang-sa (2) thống trị, phép nước nghiêm-hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích : Nhưng mà Ta nghĩ nhiều tiền kiếp Ta cũng hy-sinh vì Đạo, nào quản xác thân. Kiếp chót nầy đây há lại tiếc chi thân phàm tục, song vì tình cốt-nhục tương thân, cũng ủng-hộ, chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình.

Bạc-Liêu, ngày 18-5 Nhâm-Ngũ (1942).

Notes:

(1) Thiên Tào:  Thiên Đình, nơi các vị thần đến chầu vua và thảo luận về việc nước.

(2) Lang-sa: Việt hóa âm Français, chỉ người Pháp