Trích từ 'Bài Sứ Mạng' của Đức Thầy nói về Hội Long Hoa:

"Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa. Phật Vương đà chỉ rõ máy diệu huyền chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền Ðại Ðạo, định ngôi phân thứ gây cuộc Hòa Bình cho vạn quốc chư bang.

Thiên Tào đã xét định, khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi Hạ Ngươn nầy, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà trị tội xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn Tiên lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quày đầu, cải tà quy chánh thì mới mong Thiên Ðình ân xá bớt tội căn để kịp đến Long Hoa chầu Phật, trước biết rõ luật Trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm mầu, kiến diện bậc Chơn Sư, tu hành mau đắc quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời nầy pháp môn bế mạc, Thánh đạo trăn vu, người tâm trí tối đen, đời lắm Ma Vương khuấy rối.

Ta là một trong các vị cứu đời ấy. Ai liễu Ðạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân; vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành, nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh..."

Sám Giảng Thi Văn Giáo Lý 

Excerpt from Lord Master's Mission Statement

"With immense compassion toward the people approaching calamities, the Buddha King has pointed out Predestiny to establish the Long Hoa Gathering where distinguished practicers will be accordingly appointed and the good-natured taught the Great Tao, and where a fair distribution of titles will be set up to sustain a Global Peace.

The Heavenly Court concluded that the whole world, in this Lower Age, has been hedonistic and materialistic, committing bad karmas.  The Law of Heaven punishes. Given that the good people are very few, but the bad are so many, by compassion Buddhas and Saints descend for their salvage. First, they set out to salvage them, second, they expound predestiny, urging them to repent and do good, so the Heavenly Court may grant amnesty for them to timely attend the Long Hoa Gathering. First, they know the heavenly law of rewards and punishments, fortunately, hear the Dharma, initiate to the true Masters, to speed up their practice for enlightenment. Second, they become Buddhland's citizens who enjoy peace, because, at this Age, Dharma was closing, the scriptures are obscure, and the human is so ignorant that their lives are vulnerable to The Devil's harassments.

I am one of these savors. We each return where we have been Tao enlightened, to support our respective peoples. By compassion, as well as by repaying those souls who, in my previous lives, have supported my self-cultivation, on the 18th of May, the Earth Rabbit Year, did I make an appearance on earth to salvage sentient beings...."

unsplash