LỜI NÓI ÐẦU

Năm năm trường xa cách, cái chánh-sách áp bức tôn-giáo gắt-gao của người Pháp làm cho tôi không được gần-gũi các người hầu giải bày tường tận tôn-chỉ hành Ðạo của tôi.


Ấy không phải vì tôi cố ý muốn xa-lánh các người, song chẳng qua vì sự bắt-buộc của kẻ cường-quyền nên tôi và các người không được trực-tiếp cùng nhau. Tuy nhiên cũng có lắm thiện-nam tín-nữ rất trung-thành, một lòng gìn Ðạo. Nhưng gần đây có vài kẻ hiểu lầm, hành-động một vài điều không hợp với tinh-thần đạo đức, trái chủ-nghĩa từ-bi bác-ái và sự cao-thượng của giáo-pháp nhà Phật. Thế nên điều ấy làm cho quyển sách nhỏ nầy ra đời. Vậy từ nay trở đi tôi ước mong rằng với vài điều sơ-lược kể ra sau đây, toàn thể thiện-nam tín-nữ trong Ðạo sẽ dùng trí-tuệ mình, suy gẫm gìn-giữ ăn ở theo quy-tắc đã định, đặng tránh những việc đáng tiếc xảy ra, hầu giữ tròn danh-giá của Ðạo Phật. Như thế chẳng phụ công ơn của Ðức Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni đã khai sáng Ðạo Phật và đã dìu-dắt quần-sanh tầm đường giải-thoát.

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

HÒA HẢO

PREFACE

Due to the French policy of severe religious suppression, I have been unable to stay close to you in the last five years to expound on my principles of Tao practice.

It is not because I wanted to avoid being near you, but because of the rogue authority's coercion that you and I could not directly interact with each other. However, many of our fellow adherents are very devoted and unwavering in their Faith. But, recently, some of them misunderstood and somewhat acted unethically against the Buddhist doctrine of compassion and generosity: hence this guidebook was produced. So, from now on, I expect that the following account of essentials would help all our fellow adherents exercise their intellect, contemplate and observe behavioral rules as defined to shun regrettable events, and preserve the reputation of Buddhism. Thus, you will not be ungrateful to Lord Master Sakyamuni Buddha for having founded Buddhism to guide the sentient beings seeking deliverance.

Namo Our Master Sakyamuni Buddha

HOA HAO

Saigon in the 1930s

Background: The Cathedral of Notre Dame

A Scene of a French officer walking among the marketeers in Saigon

unsplash