THIÊN CƠ

Người đời thường nói: “Thiên cơ bất khả lậu”, nghĩa là sự huyền bí của trời đất không thể biết được và càng khó truyền đạt. Cơ là sự sắp đặt trước, thiên là trời, do đó điều gì do trời sắp đặt trước thì người phàm không thể dùng tri thức người phàm có thể thấu tỏ được, chỉ trừ các vị Phật Tiên, Thần Thánh.

Các tôn giáo đều có nói đến Thiên Cơ có ý nghĩa là những gì Thượng Đế đã định, là điểm dừng của mọi hiện tượng trong vũ trụ, và cũng là điểm khởi đầu, và giữa hai giai đoạn này là những biến chuyển có ý nghĩa để vạn vật tham dự vào sự vận hành của vũ trụ theo một trật tự thiêng liêng, phổ quát.

Đức Huỳnh Giáo Chủ qua quyến Sám Gảng và Thi Văn Giáo Lý của ngài, thường nói đến Thiên Cơ. Khái niệm của ngài có những đặc điểm như sau: Thiên Cơ biến đổi từng giây từng phút và ảnh hưởng lớn lao đến xã hội loài người.

Máy Thiên-cơ mỗi phút mỗi thay.

Nẻo thạnh suy như thể tên bay,

(Kệ Dân Người Khùng, câu 13-14)

Theo Sám Giảng của ngài, Thiên Cơ được truyền đạt cho ngài bởi Đức Thầy Bửu Sơn Kỳ Hương và được Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư Phật giao cho sứ mệnh dạy đời. Vì ngài là một trong những vị Phật, Tiên Trưởng hay Bồ Tát xuống thế cứu đời ở thời Hạ Ngươn, nên ngài đã hiểu được những gì sắp xảy ra cho thế gian vô cùng thảm khốc. Với lòng từ bi bác ái chứa chan, ngài đã chọn Việt Nam để làm nơi hoằng pháp nhưng cũng là để thù đáp những linh hồn đã nhiều tiền kiếp giúp ngài nương cậy tu hành. Ngài nói về Thiên Cơ như là điều gì rất huyền bí, bất khả tư nghị, nhưng rất mầu nhiệm nếu người đời biết chọn lựa chánh pháp để tu học. Ngài cho biết rằng, dù Thiên cơ khó hiểu, nhưng qua sự chỉ dẫn của ngài, người dân từ thượng căn hạ trí, đều có thể thức tỉnh về chân lý của trời đất, và muốn được Phật Trời cứu vớt, họ chỉ cần cải tà quy chánh, ăn năn hối lỗi, hành thiện tri kinh, trì niệm Lục Độ, thì mặc dù không hiểu được thiên cơ cũng có thể kịp thời được gặp Phật Trời để tiếp tục tu hành mau đắc quả. Vị vậy, điều quan trọng của lời ngài dạy là tu tâm sửa tánh để cùng vận hành của trời, đi đúng theo đường Trung Đạo, thì trước sau gì sẽ được Phật Trời ban ơn huệ để học Đạo cho đến khi chứng đắc.

Nay tận-diệt lập đời trở lại.

Khắp lê-thứ biến vi thương-hải,

Dùng phép-mầu lập lại Thượng-Ngươn.

Việc Thiên-Cơ Khùng tỏ hết trơn,

Cho trần-hạ tường nơi lao-lý. 

SG Q. II câu 244 -248

Thiên Cơ cũng là Đạo Trời, Huyền Thiên, do đó người sống hợp với đạo trời cần phài học về Nhân Đạo là một phần của Đạo Trời. Đức Thầy dạy, người nào làm tròn Nhân Đạo mới bước lên Tiên Đạo. Nếu nói theo khoa học, thì luật trời của là luật tự nhiên, như Lão Tử chủ trương con người theo con đường tự nhiên tức là không can thiệp vào sự vận hành của trời đất để thoả mãn cái dục của mình. Tóm lại, Tự Nhiên cũng là Đạo qua đó con người sống hợp với Tự Nhiên sẽ không tìm cách ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, và nếu người dân sinh hoạt theo Tự nhiên tức là xã hội sẽ thanh bình, ngược lại sẽ bị Tự Nhiên trừng phạt. Do đó, Đạo Trời tương tự như Đạo Tự Nhiên, làm căn bản cho mọi luật nhân quần. Ngày nay, ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu đã càng ngày càng cho thấy sự thiếu trách nhiệm của con người đối với sự an nguy của môi trường. Các dân tộc có nền văn minh tiên tiến và đang phát triển càng ý thức được tầm quan trọng của ý thức về trách nhiệm đó và sự gấp rút hồi đầu hướng thiện:

Việc biến chuyển Thiên-Cơ rất gấp,

Khuyên chúng-sanh hãy rán tu hành.

(SG Q. II, câu 457 - 458)

Thiên Cơ cũng nói lên Luật Nhân Quả, là một trong những thuật ngữ cốt lõi của Phật Giáo. Thiên Cơ cũng là Luật Tự Nhiên cũng là luật Công Bằng cao nhất, nên bất cứ việc làm nào thiện hay ác cũng điều có sự báo ứng. ‘Nhân nào quả ấy’ là điều tâm niệm của Phật tử vì họ sợ bị nghiệp quả đời nầy hay đời sau phải trả mà không làm điều ác dù trong tư tưởng suy nghĩ thiếu trong sáng.  Bátg Chánh Đạo là pháp môn giúp họ trừ ác nghiệp và bồi đấp thiện nghiệp. 

Ở mức cao nhất của Nhân Quả, sự vận hành ở hồi kết của Thiên Cơ được báo trước bằng  Tận Thế, mà mỗi các tôn giáo, gọi tên khác nhau. Trong Sám Giảng, vào thời Mạt Pháp có nhiều dấu hiệu thế giới có nhiều biến đổi khí hậu hay địa chất khôn lường, và con người cũng càng ngày càng ít tin tưởng vào các giá trị luân lý, nên có nhiều nguy cơ chiến tranh xảy ra. Nhưng Thiên Cơ  cho thấy ngày Trái Đất sắp huỷ diệt và lập lại Thượng Ngươn, không ai sẽ không trải qua sự phán xét cuối cùng, với sự công bằng của Trời Đất, như Đức Thầy đã dạy:

Đến chừng đó thiên-la lưới bủa,

Mới biết rằng Trời Phật công-bằng.

Nếu dương trần sớm biết ăn-năn,

Làm hiền-đức khỏi đường lao-lý.

(SG Q. 2, câu 73 -76)

PREDESTINY 

By definition, Thiên Cơ is literally translated as a heavenly machine.   In fact, it is to a layperson a mystery known only to Heaven (archaic) / inscrutable twist of fate/ top secret. It is hardly communicable to the average person, with the exception of supernatural beings.

In religious teachings, the concept of Heaven’s Secret or Machine is similar to what has been prearranged or predetermined by the Almighty God, the beginning and the end of the Cosmic Cycle, and the evolution of the participants, sentient, and non-sentient beings, during the movement of the Universe, in an orderly manner, or a universal Law.

Lord Master Huynh the Founder of Hoa Hao Buddhism, through his Oracles and Poems, often mentioned ‘Heavenly Machine’, and ‘Predestiny’. His concept has special characteristics as follows:

Heavenly secrets change every minute and have a significant impact on human society:

The Heavenly Machine turns every minute.

Vicissitudes change as though flying arrows.

(Madman’s Ode, Vol. II lines 13-14)

Lord Master received a revelation of Heavenly Secrets from Lord the Buddha Master of the Western Peace, and the orders from the Jade Emperor and Buddhas to carry out an evangelical mission. Because he is one of the Buddhas, Senior Fairies, or Bodhisattvas, who descended on Earth in the Lower Age, he has understood the impending apocalypse of the world. With immense compassion, he has chosen Vietnam as the place of his mission, and also to return the graces of his supporters in his previous lives on whom he leaned to practice. He talked about the Heavenly Secrets as some kind of mystic, impenetrable but miraculous if the sentient being knows the right path to go.

The Lord pointed out that, even though the Heavenly Machine is secret, his followers, however illiterate they were, could learn about it from their Master’s exhortation so that they strengthen their faith. If they want to be salvaged by the Supreme, they only focus on doing all good things and renouncing all bad ones. Only if they can do this in a hurry, they can catch up and meet up with the Supreme, having the opportunity to initiate to Tao with their Bright Masters, quickening up their practicing process toward self-enlightenment. Most importantly, through his teachings, people seek to improve themselves as much as possible, in tandem with the Heavenly Movement, step on the Middle Way, and sooner or later, they will be able to reach the Pureland.

All the globe implements a radical change,

With miracles to reset the Golden Age.

I have fully explained Heaven’s Secrets,

To warn the folks about their jailing prospects.

(Oracle Vol II, lines 244 -248)

The Heavently Secret is also the Heavenly Tao, therefore, those who seek to learn the latter, need to learn about the Tao of Humans. Lord Master taught, that whoever accomplishes the Tao of Humans can get on with the Tao of Fairies. On the scientific plane, the Heavenly Law is the Law of Nature, as Lao Zi maintained that those who walk the natural path should not interfere with the movement of heaven and earth to satisfy their own desires. In short, Nature is also the Tao through which the human being lives harmoniously with Nature by not interfering with the activities of the populace, and if the latter does so, their society shall be well-governed and stable, otherwise, it shall be punished by Nature. In this sense, the Heavenly Tao is similar to the Tao of Nature, forming the basis of Human Law, Nowadays, the impact of the climatic change has worsened every day showing the irresponsibility of humans for ecological sustainability. The developed and developing worlds should be more aware of the pertinence of the responsibility and the need for immediate action.

Heavenly Machine's changes are hasty,

To cultivate yourself, you must hurry.

(Oracle V. II, lines 457 - 458)

The other side of the equation of the Heavenly Machine is the Law of Causality, one of the principal Buddhist principles. As this cosmic cycle never lets anyone go out of its boundaries, so does it mean Natural Justice, where all human acts, good or bad, will eventually have their rewards or prices to pay. ‘Which cause, which effect’ is the maxim of practicers who must follow the Eightfold Noble Truth to prevent negative consequences that their actions and thoughts might generate. Thus, the concept of Heavenly Machine, in Buddhism, eventuates in Doomsday, Judgement Day, Investiture, the Dragon and Flower Gathering, you can name it, depending on each religion. In the Oracles, Lord Master predicted that, at the Lower Age, over the world, there would happen abnormal climatic or geographical transformations, and that human beings would be less moral than their ancestors, thus making themselves prone to war breakouts. Once the planet Earth is going to an end, the Upper Age takes over. This is the day when everyone will go through the final assessment process, with the just and fair Supreme, as Lord Master taught:

By then all the sky will be enshrouded in a net,

And you will know Justice has been heavenly set.

If the earthlings take an early penitence,

And behave well, they will receive no sentence.

(Oracle Vol II, line 73-76)

unsplash