CẬN THỦY TRI NGƯ

LỜI SÁCH XƯA CẬN THỦY TRI NGƯ, CẬN SƠN LÃNH TRẦN GIAN TRI ĐIỂU:

Câu 44, Giác Mê Tâm Kệ

Sách Quảng Hiền Văn có câu:“Cận thủy tri ngư tánh, cận sơn thức điểu âm” (Gần nước biết tánh cá, gần rừng núi biết tánh chim). Ý nói người ở giới nào thì từng trải việc của giới đó. Ví như hành nghề ngư nghiệp thì biết tánh cá, còn thợ săn thì biết rõ tiếng chim kêu và chỗ ăn ngủ của loài chim . Việc đạo đức cũng thế, có tìm cầu tu học, và có gần gũi thầy bạn tu hành mới mong thâm nhập giáo lý.

Thiện Tâm: CGSGTVGL

Sách Tăng Quảng Hiền Văn nhiều đoạn khá tương đồng về ý tưởng.

Các thành ngữ có nội dung tương tự:

"Lộ dao tri mã lực, sự cửu kiến nhân tâm."

Dịch:

"Đường xa biết sức ngựa tài,"

"Việc lâu mới thấy lòng người dở hay."

Đức Thầy cũng có dạy:

"Đường xa mới rõ biết tài con ngựa ký,

Lúc nguy nàn tường tận kẻ vô lương."

(Trang 34, KHÔNG BUỒN NGỦ)

NEAR WATERS, ONE KNOWS FISH'S CHARACTER

NEAR WATERS, ONE KNOWS FISH'S CHARACTER.

NEAR MOUNTAINS, ONE KNOWS BIRDS' SOUNDS

Verse 44, AWAKENING

Tang Quang Hien Van's book has a sentence:

"Near water, one knows fish's character.   

Near the mountain, one recognizes the birds' sound"

That means which person knows which group's experience. For example, in fishery, the fisherman knows the fish's habits of life. Similarly, in hunting, the hunter understands the bird's chirpings and living spaces. In morality, only if one seeks to learn how to practise, and stays close to their fellow believers, they can expect to grasp adequate knowledge of dogmas.

Thien Tam: Notes on the Oracles and Poems Collection

In the book by Tang Quang Hien Van, many passages are quite similar in concept:

"The long roads will reveal a horse's power,

And Working long shows how good a person is."

The Master also taught:

"It is only travelling a long way that one knows how far the horse can go,

In times of great danger, one will know who is the unscrupulous."

(Page 34, INSOMNIA)