KẺ SỞ NGƯỜI TỀ:

Sở là tên một nước ở Trung Hoa vào thời Xuân Thu, tại vùng Trung Hồ Bắc-Hồ Nam bây giờ. Tề cũng là một nước trước kia do Châu Võ Vương cắt phong cho Thái Công Lữ Vọng, sau đến thời Chiến Quốc Xuân Thu chia làm 7 nước: Yên, Hàn, Triệu, Ngụy, Tề, Sở, Tần. Hai nước Sở và Tề, tuy thuộc địa phận Trung Hoa nhưng cách nhau rất xa. Ở đây Đức Thầy muốn nói: Những người hiền lương tuy hiện giờ còn xa cách, nhưng sau nầy cũng được hội hiệp:“Tuy ngày nay xa cách Sở Tề, Sau Thầy tớ gặp nhau Phật cảnh”(Sa Đéc)


Thiện Tâm (Chú Giải Sám Giảng Toàn Bộ)

         ONE IN CHU, THE OTHER IN Qi:

Chu is the name of a state in ancient China during the Spring and Autumn Warring States period, now located at Hun Nan and Hu Bei. Qi is also a state which the King Wu of Zhou cut to Thai Cong Lu Vong, subsequently during the Spring and Autumn Warring States, the area which was divided into seven sovereign territories, Yan, Han, Zhao, Wei, Qi, Chu and Chin.   Though they were alin mainland China, they had a great distance between themselves. Here, Lord Master borrowed this story to mean: Though the righteous were living far away each other, they would have been reunited by the same Master:


"Even if one nowadays is in Chu, the other in Qi,  Master and Disciples will meet on Buddhaland (Sadéc).

unsplash