QUỈ VƯƠNG


Vua quỉ, quỉ chúa, kẻ cầm đầu trong hàng quỉ. Theo Phật học Từ điển thì quỉ có nhiều loại, tựu trung chỉ có hai hạng:

  1. Hạng quỉ có tánh lành, hay ủng hộ người tu hiền.
  2. Hạng quỉ hung ác thường hay phá khuấy dân chúng và Phật pháp, hiểu nghĩa cũng như Ma vương.

      Nhưng chữ Quỉ Vương ở đây là chỉ cho loài quỉ hung ác, đối với các Đạo giáo, nhứt là Đạo Phật. Chúng bày ra nhiều chi phái, nhiều học thuyết, nhiều hình thức, bùa linh phép thuật, đoán tâm lý, dị đoan mê tín.v.v…để phá hại Phật pháp. Trong Giảng “Mười Một Hồi”, Ông Sư Vãi Bán Khoai đã nói:

“Năm năm sáu tháng cơ hàn,

Quỉ Vương gây loạn nào an thế trần.

Chỗ nào nó cũng muốn giành,

Thương cho Tần Quốc mười phần còn hai”.

      Nay Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng bảo:“Tam thiên lục bá khắp tràng hại dân.”(Thiên Lý Ca). Hoặc là:

                  “Tam thiên lục bá giáng lâm trần,

                    Khóc tử lang tâm biến họa dân.

                    Tà quái hạ ngươn khai ác chiến,

                    Ất niên bình thự kiến Quân thần”.

                  (Đức Thầy đáp họa Ô. Huỳnh Hiệp Hòa)

      Và:      “Bàn môn tài phép nào tường,

            Kêu Trời giậm đất cũng thì dạ rân.

                    Nói cho trần thế liệu toan,

            Chớ theo tả đạo mà tan xác hồn.”

                                                      (Sám Giảng, Q.3)

Thiện Tâm ̣Chú Giải Sám Giảng

unsplash